Obchodní podmínky

Shape Steel a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnost Shape Steel a.s. sídlem Ruská 2974, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 25816675, DIČ: CZ25816675, je zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, v oddíle B, číslo vložky 10709 (dále jen Shape Steel a.s.)

Platnost dokumentu: od 10.03.2022

Společnost Shape Steel a. s. tímto vydává Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. pro podrobnější úpravu smluvních vztahů mezi prodávajícím, či zhotovitelem Shape Steel a. s. na straně jedné a kupujícím, či objednatelem na straně druhé, kde předmětem smluvních vztahů je prodej movitých věcí nebo zhotovení díla, (dále jen „zboží“) společnosti Shape Steel a. s. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. jsou nedílnou součástí jakékoliv uzavřené kupní smlouvy nebo smlouvy o dílo, potvrzené objednávky či potvrzené nabídky prodeje movitých věcí nebo zhotovení díla (dále jen „smlouva“) uzavírané se společností Shape Steel a. s. jako prodávajícím, nebo zhotovitelem (dále jen souhrnně Prodávající) na straně jedné a jiným podnikatelem jako Kupujícím nebo Odběratelem (dále jen souhrnně Kupující).

Článek I.

Vznik smlouvy

1) Dodávka zboží se uskuteční na základě konkrétní smlouvy, která bude v jednotlivých případech uzavírána podle dále uvedených zásad mezi prodávajícím a kupujícím.

2) Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Předpokladem uzavření smlouvy je dosažení shody o všech náležitostech. Nebude-li mezi smluvními stranami výslovně ujednána shoda o všech náležitostech, pak smlouva uzavřena není. Až do okamžiku uzavření smlouvy si zhotovitel vyhrazuje ukončit jednání o smlouvě a neodpovídá za to, že smlouva uzavřena nebude. Přijetí návrhu smlouvy (nabídky) s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy (nabídky), se považuje za samostatný návrh a smlouvu takovým způsobem, tj. ve formě odpovědi s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky návrhu smlouvy (nabídky), mezi smluvními stranami uzavřít nelze. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy přijetí návrhu smlouvy (nabídky) nabývá účinnosti. Předloží-li objednatel spolu s přijetím návrhu smlouvy (nabídky) vlastní obchodní podmínky, které se byť jen částečně liší od tohoto znění smlouvy, pak platí, že k uzavření smlouvy nedošlo. Smlouvu lze postupem dle § 1895 a násl. NOZ postoupit pouze se souhlasem smluvních stran. Uvedené ustanovení platí i tehdy, má-li být smlouva postoupena i částečně nebo několika postupníkům. Podle ust. § 1899 ObčZ platí, že osvobození postupitele se odmítá. Přijmout plnění za podmínek dle § 1936 ObčZ je zhotovitel oprávněn odmítnout.

3) Na základě aktuální cenové nabídky prodávajícího, která není samostatným návrhem smlouvy, vystaví kupující Závaznou objednávku, nebo písemný návrh smlouvy s náležitostmi dle čl. VI. odst. 2 těchto podmínek a zašle je prodávajícímu tak, aby je prodávající obdržel v dostatečném předstihu před požadovaným termínem dodání zboží. V cenové nabídce prodávajícího bude uveden termín pro předložení objednávek, či návrhů smluv, které podléhají konečnému schválení prodávajícím.

4) Na základě Závazné objednávky kupujícího vyhotoví prodávající písemný návrh smlouvy a zašle jej kupujícímu k podpisu. Prodávající je svým návrhem vázán 7 dnů ode dne odeslání, není-li prodávajícím stanovena jiná lhůta. Návrh na uzavření smlouvy předložený prodávajícím, potvrdí kupující ve lhůtě v návrhu uvedené. Obdrží-li prodávající potvrzenou smlouvu až po době, po kterou je svým návrhem vázán, je smlouva uzavřena, pokud prodávající bez zbytečného odkladu neoznámí kupujícímu, že potvrzení smlouvy odmítá jako opožděné.

5) V případech, kdy si to prodávající nevymíní a nebude uzavírána písemná smlouva, vystaví kupující závaznou objednávku a zašle ji s náležitostmi dle čl. VI. odst. 2, k potvrzení prodávajícímu. Prodávající přijetí Závazné objednávky potvrdí a podá o tom zprávu kupujícímu. Prodávající může přijetí závazné objednávky potvrdit také tím, že v požadovaném termínu dodání připraví zboží k předání kupujícímu, pokud si kupující zajišťuje dopravu sám, nebo v požadovaném termínu odešle zboží kupujícímu a podá mu o tom zprávu. Přijetí nabídky je účinné v okamžiku, kdy k jednání prodávajícího došlo.

6) Součástí obsahu každé smlouvy jsou tyto Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s., (dále jen “VOP“), které jsou zveřejněny na internetu na webových stránkách www.shapesteel.cz Kupující potvrzuje, že se s těmito VOP seznámil a s jejich obsahem souhlasí. Tímto způsobem obě strany uzavírají dohodu o celém obsahu smlouvy a pokud smlouva nestanoví jinak, jsou ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek Shape Steel a. s. nedílným obsahem každé konkrétní smlouvy, uzavírané s prodávajícím. V případě rozporu mezi smlouvou a VOP, mají odlišná ustanovení smlouvy přednost. Předmět smlouvy je specifikován v jednotlivých smlouvách a jejich přílohách. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, jsou povoleny dílčí dodávky. Vztahy mezi smluvními stranami neupravené smlouvou, nebo těmito VOP, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. Na základě takto uzavřené smlouvy se prodávající zavazuje prodat kupujícímu zboží v množství, sortimentu a za podmínek dohodnutých ve smlouvě a v těchto podmínkách, jakož i umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží, a předat mu doklady k němu se vztahující, a kupující se zavazuje dohodnuté zboží odebrat a zaplatit prodávajícímu kupní cenu nebo cenu díla (dále jen „cenu zboží“), sjednanou dle čl. VI odst. 1 těchto podmínek. Zhotovitel díla může pověřit jeho provedením jinou osobu.

7) Po celou dobu platnosti této smlouvy může prodávající požadovat od kupujícího jakoukoli právní či finanční formu zajištění nebo utvrzení či do zajištění za splnění platebních povinností kupujícího, či poskytnutí záloh a to až do výše hodnoty každého sjednaného obchodního případu. Odmítne-li kupující takovéto zajištění nebo utvrzení prodávajícímu poskytnout, může prodávající odstoupit od jakékoli dosud nesplněné smlouvy.

8) V případě, že kupující bude v prodlení s placením jakéhokoli splatného dluhu a jejího příslušenství dle sjednané smlouvy, jakékoliv zálohové platby, či zálohové faktury, skladného, smluvní pokuty či vyúčtované náhrady škody nebo újmy, nebo kterýkoli z těchto dluhů odmítne prodávajícímu uhradit, sjednaly smluvní strany prodávajícímu následující oprávnění:

  • až do úplné úhrady shora uvedených splatných dluhů má prodávající právo odepřít plnit kupujícímu jakoukoli již objednanou či dohodnutou dodávku zboží, čímž se prodávající nedostává do prodlení s plněním svých smluvních povinností,
  • až do úplné úhrady shora uvedených splatných dluhů má prodávající právo vrátit kupujícímu jakoukoli objednávku, či návrh smlouvy, bez jejího přijetí, čímž se prodávající nedostává do prodlení s plněním svých smluvních povinností,
  • až do úplné úhrady shora uvedených splatných dluhů má prodávající právo odstoupit od sjednané smlouvy, jakož i od všech smluv, které byly na jejím základě uzavřeny, s povinností kupujícího uhradit všechny škody prodávajícímu vzniklé a ušlý zisk, a to do 15 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

Článek II.

Charakteristika zboží

Konkrétní předmět smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím bude specifikován v jednotlivě uzavíraných smlouvách.

Článek III.

Dodané zboží

​Konkrétní předmět smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím bude specifikován v jednotlivě uzavíraných smlouvách.

1) Není-li prodávající povinen podle smlouvy dodat zboží v určitém místě, uskuteční se dodání zboží sjednaného ve smlouvě jeho předáním kupujícímu v sídle prodávajícího (Místo dodání).

2) Prodávající splní povinnost dodat zboží kupujícímu tím, že dohodnuté a řádně označené zboží jako zboží kupujícího předá v místě dodání (viz. odst. 1) kupujícímu, nebo mu v tomto místě umožní nakládat se zbožím, nebo předá zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, jestliže smlouva stanoví odeslání zboží prodávajícím. Kupující je povinen zboží dohodnuté na základě smlouvy řádně převzít, což potvrdí podepsáním dodacího listu prodávajícího, způsobem dle čl. III. odst. 4. této smlouvy. Osoba, jíž má být zboží předáno, je povinna prokázat že je oprávněná zboží převzít jménem Kupujícího, jinak jí zboží nebude vydáno.

3) K přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího dochází v době, kdy kupující převezme zboží od prodávajícího, nebo jestliže tak neučiní včas v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující poruší smlouvu tím, že zboží nepřevezme. Jestliže smlouva zahrnuje povinnost prodávajícího odeslat zboží, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího, když zboží je předáno prvnímu dopravci pro přepravu do místa určení. Prodávající je odpovědný za provedení nakládky, pokud se strany nedohodnou jinak.

4) Prodávající přiloží ke každé dodávce zboží doklady vztahující se ke zboží, zejména dodací listy s obvyklými náležitostmi, nebo doklady je nahrazující. Prodávající bude zasílat atestovou dokumentaci, pokud si to kupující vymíní v objednávce, nebo v písemné smlouvě. Kupující na kopii dodacího listu potvrdí převzetí zboží, a to čitelným podpisem oprávněného pracovníka. Příslušný pracovník doloží oprávnění k převzetí dodávky zboží.

5) Má-li kupující zájem na zvláštních podmínkách dodávky zboží, případně na tom, aby zboží bylo doloženo určitými návody či dokumentaci, nebo aby mu prodávající vrátil konkrétní předané věci, či listiny, musí si tak smluvit nejpozději při uzavírání smlouvy.

6) Vlastnické právo ke zboží přejde na kupujícího dnem úplného zaplacení ceny zboží. Kupující je povinen informovat o výhradě vlastnického práva třetí osoby, jímž bude zboží následně dodáno.

7) Ustanovení § 2598 odst. 2 ObčZ o odpovědnosti za převzatý materiál, provedení vyúčtování a vrácení nezpracovaného materiálu se nepoužije. Nezpracovaný materiál zůstává zhotoviteli. Rovněž věci (např. palety, obaly, vzorky apod.…), nebo listiny předané prodávajícímu kupujícím k dodání zboží, se kupujícímu vracejí, jen pokud si to kupující vymíní v smlouvě, nebo v písemné objednávce.

Článek IV.

Lhůty dodání zboží

1) Prodávající je povinen dodat zboží ve lhůtě, která bude ve smlouvě mezi smluvními stranami dohodnuta. Skutečnosti a události, které prodávající nemůže ani při vynaložení veškeré péče, kterou lze na něm požadovat, změnit či odvrátit a které znamenají významnou změnu podmínek pro uskutečnění dodávky, jako jsou např. válka, stávka, obchodní, měnová a politická opatření příslušných orgánů, přírodní události, nezaviněné zpoždění z důvodu dopravní poruchy či havárie, nepředvídatelné problémy na celních přechodech a další události mající charakter vyšší moci dle § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. Ve všech shora uvedených případech smluvní strany sjednají náhradní termín plnění dodávky.

2) Prodávající splní dodávku v dohodnuté lhůtě tím, že zboží kupujícímu předá v místě dodání, nebo umožní-li kupujícímu nakládat se zbožím v místě dodání, nebo zboží předá prvnímu dopravci k přepravě do místa určení při odesílání zboží kupujícímu. Jde-li o dílo, pak dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Při sjednávání vlastního odvozu kupujícím, umožní prodávající kupujícímu nakládat se zbožím v místě dodání. Neodebere-li kupující zboží ve sjednané lhůtě, je povinnost dodat zboží splněna tímto dnem a prodávající vyzve kupujícího k jeho převzetí. Pokud tak kupující neučiní, má prodávající právo od smlouvy odstoupit a požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody a ušlého zisku. Pokud prodávající zajišťuje dopravu, je kupující povinen mu udělit dopravní dispozice nejpozději do 2 dnů před stanoveným termínem dodání, nebude-li dohodnuto jinak. Za každý den neodebrání zboží, nebo neudělení dopravních dispozic po termínu dodání zboží, má prodávající právo požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové hodnoty skladovaného zboží, až do jeho odebrání kupujícím, nebude-li dohodnuto jinak. Neodebere-li kupující zboží po 14 dnů po oznámení, že je připraveno k převzetí je prodávající oprávněn zboží na účet kupujícího vhodným způsobem prodat. Podle dohody smluvních stran se za vhodný způsob považuje i prodej osobě oprávněné nakládat s odpady. Při zamýšleném prodeji stanoví zhotovitel objednateli náhradní lhůtu k převzetí věci, která nebude kratší než jeden měsíc. Pro dílo platí uvedené ustanovení obdobně s tím, že náhradní lhůta k převzetí díla nesmí být kratší než jeden měsíc.

3) Pokud kupující odmítne zboží vyrobené, či dodané prodávajícím převzít, nebo je v den dodání zboží nekontaktní, je prodávající oprávněn vystavit kupujícímu fakturu na plnou cenu zboží a zboží uskladní u třetí osoby, dle jejího aktuálního ceníku, na náklady kupujícího. Náklady na uskladnění zboží, škodu vzniklou prodávajícímu a ušlý zisk, je kupující povinen prodávajícímu uhradit v plné výši. Je-li kupující v prodlení s převzetím zboží, nebo s jeho placením, uschová prodávající zboží a zadrží je až do doby jeho zaplacení, včetně nákladů s uschováním zboží.

4) Prodávající není v prodlení se splněním závazku dodat Kupujícímu zboží v případě, pokud je Kupující v prodlení se splněním jakýchkoliv peněžitých závazků vůči Prodávajícímu, bez ohledu na to, z jakého právního titulu takové peněžité závazky v prodlení Kupujícímu vznikly. Sjednaná dodací lhůta zboží se v případě prodlení Kupujícího se splněním jakýchkoliv závazků vůči Prodávajícímu staví a běží dále teprve poté, kdy Kupující své závazky vůči Prodávajícímu splní. V případě, že Kupující nesplní své splatné závazky vůči Prodávajícímu ani v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů po jejich splatnosti, je Prodávající oprávněn odstoupit od kterékoliv uzavřené, a dosud nesplněné kupní smlouvy (resp. zrušit své potvrzení objednávky Kupujícího).

Článek V.

Cena zboží

1) Cena zboží je mezi stranami dohodnuta dle cenové nabídky Shape Steel a. s., aktuální ke dni vystavení Objednávky kupujícím, není-li mezi stranami dohodnuto jinak, včetně případné ceny atestové dokumentace. S takto stanovenými cenami za objednané zboží, kupující podpisem těchto podmínek souhlasí. DPH bude připočtena v souladu se zákonem.

2) Kupující bude na každé objednávce uvádět následující: a) množství m/ks/kg, b) jakost materiálu, včetně tepelného zpracování formou začíslí, c) rozměrovou normu, d) technicko - dodací předpisy, e) požadavek na speciální povrchové úpravy, f) požadavek na úkosování, g) požadavek na druh atestové dokumentace, h) požadovaný termín dodání, ch) cenu zboží dle aktuální cenové nabídky prodávajícího, i) razítko a podpis kupujícího, j) pověření k podpisu objednávky, pokud toto oprávnění nevyplývá z aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, nebo živnostenského listu, k) datum vystavení objednávky, l) požadavky na dopravu, včetně ceny dopravy, m) kontaktní osobu pro příjem, resp. převzetí zboží, n) požadavky na vrácení předaných věcí a listin.

Každá objednávka Kupujícího po dobu trvání smluvního vztahu je uzavírána na základě těchto VOP.

3) Promlčecí doba dle dohody smluvních stran trvá 4 roky. Celková výše náhrady škody, za níž prodávající (zhotovitel) odpovídá a k níž bude případně v důsledku porušení povinností smlouvy nebo v souvislosti s ní prodávající (zhotovitel) povinen, nepřesáhne částku kupní ceny zboží, nebo částku ceny díla v každém jednotlivém případě. Toto ujednání má charakter smluvní limitace výše škody, k jejíž náhradě by byl prodávající (zhotovitel) povinen. Uvedené ustanovení se nepoužije na náhradu škody způsobené úmyslně.

Článek VI.

Platební podmínky, fakturace

1) Kupující uhradí cenu zboží na základě faktury – daňového dokladu, vystaveného s náležitostmi vyplývajícími z příslušného zákona. Cena zboží a faktura je splatná 30 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, není-li dohodnuto jinak. Pokud bude mezi smluvními stranami sjednána na úhradu ceny zboží záloha, bude kupujícím uhrazena na základě zálohové faktury prodávajícího se splatností 7 dnů od jejího doručení, není-li dohodnuto jinak. Dokud kupující sjednanou zálohu na úhradu ceny zboží nezaplatí, není prodávající povinen kupujícímu poskytnout žádné plnění a není pro tento případ v prodlení s plněním svých povinností. Zaplacená záloha, nebo zálohy na cenu zboží, budou kupujícímu ve faktuře odečteny.

2) Nezaplacení ceny zboží ve sjednaném termínu v plné výši, je považováno za podstatné porušení smlouvy s důsledky uvedenými v čl. I.odst.7 těchto VOP.

3) Povinnost kupujícího zaplatit cenu zboží je splněna okamžikem připsání částky odpovídající plné výši ceny zboží na účet prodávajícího u jeho banky, k jeho volné dispozici. Při prodlení kupujícího s placením ceny zboží, nebo její části, je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní úroky z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení, není-li dohodnuto jinak.

4) Na základě písemného souhlasu obou stran, mohou být faktura, případně upomínky k faktuře vystaveny a zasílány se souhlasem osoby, pro kterou se uskutečňuje zdanitelné plnění, nebo plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, v elektronické podobě. Daňový doklad v elektronické podobě bude splňovat náležitosti vyžadované zákonem v platném znění.

5) Prodávající prohlašuje, že Kupující není oprávněn jednostranně započítávat své pohledávky proti pohledávkám Prodávajícího. Kupující prohlašuje, že se zavazuje nezastavit bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího pohledávky vzniklé ze smlouvy s Prodávajícím, ani neuzavřít smlouvu o zajišťovacím převodu práva Kupujícího, vyplývajícího ze smlouvy s Prodávajícím. Za porušení této povinnosti Kupujícím se sjednává smluvní pokuta ve výši 100% z nominální výše pohledávky, která byla Kupujícím zastavena, či převedena. Prodávající je oprávněn požadovat po Kupujícím náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Prodávající je oprávněn domáhat se po Kupujícím náhrady škody přesahující smluvní pokutu. Prodávající a Kupující se akceptací těchto VOP Kupujícím dohodli, že pohledávku, či soubor pohledávek Kupujícího ze smlouvy s Prodávajícím, je vyloučeno postoupit jiné osobě. Takové postoupení pohledávky Kupujícím bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího s postoupením, je neplatné.

Článek VII.

Balení a značení zboží

Zboží bude baleno způsobem obvyklým, odpovídajícím dohodnutému zvolenému způsobu dodání tak, aby bylo chráněno před poškozením a zničením.

Článek VIII.

Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1) Prodávající přejímá záruku za jakost po dobu 6 měsíců od dodání zboží Kupujícímu. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího bez zavinění prodávajícího, na vady vzniklé v důsledku nesprávného skladování, zacházení, užívání, jakož i za vady způsobené kupujícím nebo třetí osobou.

2) Kupující je povinen zkontrolovat dodané zboží (dle průvodních dokladů). Zjištěné vady, nebo vady, které řádnou péčí zjistit mohl, musí Kupující oznámit Prodávajícímu neprodleně max. do 7 dnů od data dodání zboží. Jiné vady musí Kupující písemně oznámit neprodleně po jejich zjištění - nejpozději do konce záruční lhůty.

3) Vady zboží uplatňuje kupující u prodávajícího písemně reklamačním listem. V reklamačním listu kupující uvede odkaz na dodací list, variabilní symbol faktury - daňového dokladu týkajícího se reklamovaného zboží, konkrétní smlouvu, charakteristiku vad, resp. jak se vady projevují, a uvede návrh kupujícího na způsob vyřízení reklamace. Prodávající je oprávněn neuznat dodatečně zjištěné vady, pokud je mohl kupující zjistit při vlastní přejímce zboží.

4) Reklamované zboží musí být skladováno odděleně až do vyřízení reklamace a jakékoliv disponování s tímto zbožím, které by mohlo ztížit nebo znemožnit prověření reklamovaných nedostatků, je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nepřípustné.

5) Při reklamaci zboží má Prodávající právo kontroly stavu reklamovaného zboží přímo na místě zjištění.

6) Je-li zjištěno, že reklamace je oprávněná, zajistí Prodávající odstranění zjištěných vad v přiměřené nebo dohodnuté lhůtě, nebo dodá náhradní zboží, případně poskytne slevu z ceny.

7) Při prokázané reklamaci chybějícího množství Prodávající dodá chybějící množství, pokud je to účelné, nebo vrátí poměrnou část ceny formou dobropisu.

Článek IX.

Množstevní vady

Za množstevní vady se považují vady dodávky, kdy skutečně dodané množství zboží neodpovídá množství, uvedeném v průvodních dokladech (dodacím listu). Dodá-li Prodávající větší množství věcí, než bylo ujednáno, je smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

Za účelem zjištění, zda dodané zboží nevykazuje množstevní vady, je kupující povinen udělat podrobnou přejímku zboží a reklamovat písemně množstevní vady do tří pracovních dnů po převzetí zboží, jinak práva kupujícího z odpovědnosti za tyto vady zanikají. Prodávající je oprávněn rozhodnout na základě předložených dokladů o oprávněnosti předložené reklamace. Na základě oprávněné „množstevní“ reklamace je kupující oprávněn uplatnit právo na dodávku chybějícího zboží, nebo na odpovídající úpravu ceny zboží. Plnění v toleranci <5 % dodaného zboží oproti sjednanému množství, nebo odchylka odpovídající oborové technologické zvyklosti, se nepovažuje za množstevní vadu. Toto se nevztahuje kusově dodávané zboží. V případě dodávky zboží předáním prvnímu dopravci, reklamuje kupující množstevní vady u dopravce.

Článek X.

Kvalitativní vady

1) Pro určení kvalitativních vad, je rozhodující, zda zboží má vlastnosti sjednané smlouvou. Vady jakosti uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, resp. po době kdy je mohl při běžné péči zjistit, nejpozději však do konce záruční lhůty. Kupující reklamuje vadné zboží reklamačním listem s obsahem dle článku VIII. / 3.

2) Prodávající zpravidla do 5-ti pracovních dnů po doručení reklamačního listu oznámí kupujícímu, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů ji odmítá. Za tímto účelem je prodávající oprávněn reklamované zboží prohlédnout, případně nechat prohlédnout pověřenou osobou.

V případě nutnosti odborného nebo znaleckého posouzení reklamace, se lhůta k vyjádření reklamace prodlužuje o dobu zpracování odborného nebo znaleckého posudku. Pokud si kupující nechá vypracovat odborný posudek bez předchozího souhlasu prodávajícího, ztrácí nárok na úhradu jeho nákladů. Pokud by případná odchylka v jakosti zboží byla kupujícím zjištěna kontrolním způsobem, který při sjednání smlouvy nebyl kupujícím vymíněn, nárok na reklamaci nevzniká.

3) Práva kupujícího z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

Článek XI.

Vyšší moc a ostatní ujednání

1) Skutečnosti, a nebo události, které prodávající nemůže ani při vynaložení běžné péče změnit či odvrátit a v jejichž důsledku dojde, nebo může dojít k nemožnosti či ztížení možnosti prodávajícího poskytnout plnění za podmínek sjednaných, jsou událostmi, které mají charakter vyšší moci. Vyšší mocí je například: válka, stávka, obchodní, měnová a politická opatření příslušných orgánů, přírodní události, nezaviněné zpoždění z důvodu dopravní poruchy či havárie, nepředvídatelné problémy na celních přechodech a další události obdobného charakteru. Ve všech případech vyšší moci není prodávající v prodlení se splněním svého závazku, a to po dobu, po kterou vyšší moc, popřípadě důsledky s ní spojené, trvají.

2) Dojde-li kdykoliv po potvrzení objednávky prodávajícím k události vyšší moci, a nebo v jakýchkoliv souvislostech s důsledky (dopady) události vyšší moci, ke změně dodacích podmínek zboží ze strany dodavatele prodávajícího, a nebo jakékoliv jiné změně, která má vliv na dodací podmínky zboží, sdělí to prodávající kupujícímu, včetně nových dodacích podmínek, které prodávající navrhuje. Kupující je povinen do 48hodin poté, kdy mu bude sdělení nových dodacích podmínek oznámeno, sdělit písemně prodávajícímu, zda s novými dodacími podmínkami souhlasí. Sdělí -li kupující, že s novými dodacími podmínkami souhlasí, dochází doručením tohoto sdělení prodávajícímu ke změně obsahu uzavřené smlouvy a to ve znění nových dodacích podmínek. Sdělí-li kupující prodávajícímu, že s novými dodacími podmínkami nesouhlasí, nebo lhůta k doručení sdělení marně uplyne, je prodávající oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit (tzn. objednávku jednostranným rozhodnutím zrušit) a toto oznámit kupujícímu.

3) Dojde-li kdykoliv po potvrzení objednávky prodávajícím k události vyšší moci, anebo v jakýchkoliv souvislostech s důsledky (dopady) události vyšší moci, k nemožnosti či ztížení možnosti prodávajícího poskytnout plnění za podmínek sjednaných, oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost písemně. Prodávající je v takovém případě oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit (tzn. objednávku jednostranným rozhodnutím zrušit) a toto rozhodnutí kupujícímu oznámí.

4) Dojde-li kdykoliv po potvrzení objednávky prodávajícím k nemožnosti či ztížení možnosti prodávajícího poskytnout plnění za podmínek sjednaných v důsledku změny dodacích podmínek zboží ze strany dodavatele prodávajícího, a nebo jakékoliv jiné změně, která má vliv na dodací podmínky zboží, oznámí prodávající kupujícímu tuto skutečnost písemně. Prodávající je v takovém případě oprávněn od smlouvy kdykoliv odstoupit (tzn. objednávku jednostranným rozhodnutím zrušit) a toto rozhodnutí kupujícímu oznámí.

5) Prodávající nenese vůči kupujícímu odpovědnost za újmu, která kupujícímu, a nebo třetím osobám, může vzniknout v důsledku toho, že prodávající uplatní svá oprávnění postupovat tak, jak je upraveno v odst.2 až 4 tohoto článku VOP.

6) V ostatních případech lze uzavřenou smlouvu změnit jen písemným, vzájemně podepsaným dodatkem. Dodatky budou chronologicky číslovány a v dodatcích bude jednoznačně uvedeno, jakým způsobem se mění dosud platné znění smlouvy. Dodatky se vyhotovují způsobem a v počtu shodném jako smlouva. Jakékoliv jednostranné stornování smlouvy, nebo požadavky na předčasné ukončení výroby zboží, nebo nákupu zboží, nebo požadavky na změnu rozsahu sjednaného předmětu plnění, nejsou možné a nezbavují kupujícího povinnosti objednané zboží od prodávajícího odebrat a zaplatit mu sjednanou cenu zboží v plné výši.

Článek XII.

Změny obchodních podmínek

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Článek XIII.

Mlčenlivost

1) Kupující se zavazuje, že všechny informace, které získá od prodávajícího v souladu a při plnění smlouvy, bude považovat za obchodní tajemství, bude je chránit a nezpřístupní je třetí osobě a nepoužije je pro své vlastní podnikání, ani jinak z nich nezíská výhodu.

2) Kupující se rovněž zavazuje, že při plnění smlouvy nezpůsobí střet zájmů, jenž by mohl poškodit zájmy Prodávajícího. Povinnosti podle těchto ustanovení platí i po skončení platnosti smlouvy.

Článek XIV.

Závěrečná ujednání

1) Prodávající nepřebírá žádné jiné záruky a odpovědnost ve větším rozsahu, než jak je uvedeno těmito podmínkami. Při nesplnění smluvních podmínek, je kupující povinen nahradit prodávajícímu škodu v penězích v plné výši. Hradí se skutečná škoda a to, co prodávajícímu ušlo (ušlý zisk). Nároky vůči prodávajícímu, pokud nejsou uvedeny výslovně v těchto podmínkách a ve smlouvě, jsou vyloučeny. Pro jakkoliv uzavřenou smlouvu s Shape Steel a. s. se vylučuje použití ustanovení § 558 odst. 2, ustanovení § 1740 odst. 2 a odst. 3, ustanovení § 1757 odst. 2, odst. 3.

2) Smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, který je právnickou nebo fyzickou osobou se sídlem, nebo bydlištěm na území České republiky, vyplývající z uzavřené smlouvy a z těchto VOP, se řídí českým právem hmotným a procesním, tj. příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (v textu jako občanský zákoník). V případě Kupní smlouvy jeho ustanoveními dle § 2079 a následujícími a v případě Smlouvy o dílo jeho ustanoveními dle § 2586 a následujícími. Případné soudní spory vzniklé z těchto smluvních vztahů budou projednávány u věcně příslušného soudu. Smluvní strany se dle § 89a o.s.ř. dohodly na místní příslušnosti soudu v Ostravě, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího a který je věcně příslušný k projednávání věci.

3) Smluvní vztahy mezi prodávajícím Shape Steel a. s. a kupujícím, který je právnickou osobou, nebo podnikatelem fyzickou osobou se sídlem, či bydlištěm mimo území České republiky (zahraniční osoba), vyplývající z uzavřené smlouvy a těchto VOP a tyto VOP samotné, se po dohodě stran řídí právem (hmotným a procesním) a právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (v textu jako občanský zákoník). V případě Kupní smlouvy jeho ustanoveními dle § 2079 a následujícími, a v případě Smlouvy o dílo jeho ustanoveními dle § 2586 a následujícími. Smluvní strany tímto zakládají dohodou pravomoc soudů České republiky řešit veškeré spory vzniklé z uzavřené smlouvy a z těchto VOP, jakož i veškeré spory týkající se jejích platnosti, či následků jejich neplatnosti. Smluvní strany se dohodly dle § 89a) občanského soudního řádu, zák. č. 99/1963 Sb, České republiky, na místní příslušnosti soudu v Ostravě tak, že všechny spory z této smlouvy budou rozhodovány věcně příslušným soudem v Ostravě, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího Shape Steel a. s. Smluvní strany se dále dohodly, že případné soudní spory budou soudy České republiky rozhodovány podle hmotného a procesního práva České republiky

4) Tyto revidované Všeobecné obchodní podmínky Shape Steel a. s. jsou účinné ode dne 10.03.2022 a jsou zveřejněny na internetu na webových stránkách společnosti: www.shapesteel.cz